Kategorie

Producenci

REGULAMIN

 

§ 1. WSTĘP

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego 24VDC.pl, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu internetowego 24VDC.pl i klienta.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o "sklepie 24VDC.pl" należy przez to rozumieć, że jest to sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.24vdc.pl prowadzonym przez firmę VDC Automatic Spółka Cywilna Paulina Ziółkowska, Danuta Michalska (adres miejsca prowadzenia działalności ul. Wyszyńskiego 68/34A, 94-047 Łódź, adres sklepu internetowego ul. Milionowa 55, 93-113 Łódź) wpisany do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, numer statystyczny REGON 101049123, NIP 727-277-42-39, adres poczty elektronicznej: sklep@24vdc.pl.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa "Klient" lub „Zamawiający” należy przez to rozumieć, że jest to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie poprzez sklep 24VDC.pl.
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na podstawie wiążących przepisów prawa. Nie należy ich również w ten sposób interpretować, ponieważ w przypadku ewentualnej niezgodności regulaminu z obowiązującym prawem, postanowienia te uznaje się za nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy obowiązujących ustaw. Natomiast sklep 24VDC.pl deklaruje całkowite podporządkowanie się im.

 

§ 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

 1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów z branży automatyki przemysłowej oraz oświetlenia LED.
 2. Korzystanie z portalu internetowego znajdującego się na stronie internetowej www.24vdc.pl jest bezpłatne.
 3. Produkty oferowane w sklepie 24VDC.pl, a w szczególności urządzenia elektroniczne i/lub energoelektroniczne są przeznaczone dla zastosowań przemysłowych, ale nie tylko.
 4. Produkty oferowane w sklepie 24VDC.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
 5. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i/lub opisie produktu, w sklepie 24VDC.pl mogą być oferowane używane bądź po serwisowe produkty nadające się do dalszego użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

§ 3. CENY PRODUKTÓW

 1. W sklepie 24VDC.pl są podane aktualne ceny netto (nie uwzględniające podatku VAT) oraz ceny brutto (uwzględniające podatek VAT). Każda cena jest odpowiednio opisana.
 2. Obowiązującą walutą w sklepie jest polski złoty (PLN).
 3. Podane ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które zależą od sposobu ich realizacji i są widoczne w trakcie składania zamówienia.
 4. Cena produktu widniejąca w sklepie internetowym w momencie składania zamówienia jest ceną obowiązująca i nie ulegnie ona zmianie, pomimo zmian, które mogą się pojawić już po złożeniu zamówienia.

 

§ 4. FAKTURY VAT

 1. Na wszystkie zamówione produkty w sklepie 24VDC.pl wystawiane są podatkowe dokumenty zakupów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane są faktury VAT.
 2. Stosownie do treści przepisów obowiązującej aktualnie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, rozliczania zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr97§12ust.1), podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez sklep 24VDC.pl oryginał faktury.

 

§ 5. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Dowolne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu (np. komputer, tablet, smartfon i inne)
 2. Przeglądarka internetowa: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari.
 3. Wskazana rozdzielczość pozioma powyżej 1024 px.
 4. Zalecane wyłączenie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonalność́ przeglądarek.
 5. Włączona obsługa plików internetowych „cookies”, Javascript oraz Flash
 6. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 7. Z uwagi na ogólnie dostępny internetowy charakter usług, zaleca się stosowanie programów antywirusowych.

 

§ 6. ZAMÓWIENIA

 1. Sklep 24VDC.pl realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski i w języku polskim.
 2. Klientem sklepu 24VDC.pl może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, w sklepie internetowym działającym pod adresem www.24vdc.pl
 4. Sklep 24VDC.pl kontaktuje się z Klientem najczęściej poprzez e-maila, ale również telefonicznie oraz pocztą tradycyjną i w taki sam sposób Klient może porozumiewać się ze sklepem.
 5. Składanie zamówień w sklepie internetowym www.24vdc.pl jest możliwe na dwa sposoby:

a)     poprzez zarejestrowanie się, czyli założenie konta internetowego zgodnie z instrukcjami na stronie, oraz

b)     poprzez jednorazowy formularz zamówienia

 

 1. W przypadku założenia konta internetowego, umowa jest na czas nieoznaczony i ulega zakończeniu w momencie przesłania wypowiedzenia.
 2. Klient może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie dowolnego oświadczenia.
 3. Korzystanie z formularza zamówień jest jednorazowe i ulega zakończeniu w momencie złożenia zamówienia.
 4. Warunkiem pozwalającym na złożenie zamówienia w sklepie 24VDC.pl jest wprowadzenie danych teleadresowych, zgodnych ze stanem faktycznym, a w przypadku firm – danych, które umożliwiają poprawne wystawienie faktury VAT.
 5. Zamówienie traktuje się jako złożone skutecznie w momencie przesłania przez sklep 24VDC.pl e-maila potwierdzającego złożenie zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 6. W szczególnych przypadkach sklep 24VDC.pl może zaakceptować potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta e-mailem lub telefonicznie pod warunkiem, że jest już stałym i znanym Klientem sklepu.
 7. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili wysłania przez sklep 24VDC.pl do Klienta drogą e-mailową lub z systemu informatycznego sklepu internetowego, wiadomości o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 8. W przypadku odbioru towaru w siedzibie firmy, która prowadzi sklep 24VDC.pl, umowę uważa się za zawartą w momencie wystawienia faktury. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji powoduje utworzenie w tym przypadku czasowej rezerwacji towaru dla Klienta na magazynie sklepu 24VDC.pl.
 9. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia w przypadku przedpłaty, jest spełnienie przez Klienta ustalonych warunków płatności. W przypadku przelewu, za datę spełnienia tego warunku uważa się dzień zaksięgowania wpłaty przez Bank prowadzący rachunek VDC Automatic lub przesłania potwierdzenia przelewu.
 10. Klient może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia złożonego w sklepie 24VDC.pl, do momentu przekazania przesyłki do wysyłki (po wystawieniu Faktury VAT).
 11. Wszelkie korekty zamówienia mogą być uzgadniane telefonicznie. Obsługa sklepu potwierdza dokonanie zmian w zamówieniu również w formie pisemnej.
 12. Realizacja zamówienia złożonego w sklepie 24VDC.pl oraz przygotowywania przedmiotu zamówienia do wysyłki odbywa się niezwłocznie po stwierdzeniu wymaganych ilości zamówionych produktów oraz spełnienia wszystkich pozostałych warunków.
 13. W przypadku, gdy towar w sklepie 24VDC.pl jest chwilowo niedostępny, Klient jest o tym fakcie niezwłocznie informowany telefonicznie i/lub drogą elektroniczną i uzgadniane jest dalsze postępowanie. Gdy uzgodnienie dalszego przebiegu realizacji zamówienia nie jest możliwe, sklep 24VDC.pl ma prawo do odstąpienia od umowy i anulowania zamówienia.
 14. W przypadku, gdy część przedmiotu zamówienia jest dostępna w magazynie sklepu 24VDC.pl, a część ma dłuższy czas oczekiwania na realizację, zamówienie może być zrealizowane częściowo lub w całości zgodnie z ustaleniami obsługi sklepu z Klientem.
 15. Terminy podawane na stronach sklepu 24VDC.pl oraz w każdej korespondencji i rozmowie określane w dniach dotyczą dni roboczych (od poniedziałku do piątku, bez świąt). Terminy podawane w tygodniach dotyczą tygodni kalendarzowych.
 16. Każda zmiana statusu zamówienia jest komunikowana stosowną wiadomością e-mail kierowaną do Klienta. Możliwe statusy to:
  1. oczekuje - zamówienie zostało zarejestrowane w systemie sklepu,
  2. potwierdzone - zamówienie potwierdzone przez obsługę sklepu i przygotowywane do wysyłki,
  3. anulowane - zamówienie anulowane przez obsługę sklepu,
  4. wysłane - przedmiot zamówienia wysłany do Klienta.
 17. W przypadku gdy wystąpią nieprzewidziane wcześniej komplikacje przy realizacji zamówienia w sklepie 24VDC.pl, powodujące opóźnienie w stosunku do terminu podanego w potwierdzeniu zamówienia, Kupujący jest o tym fakcie niezwłocznie informowany wraz podaniem nowego terminu realizacji.
 18. Formy płatności w sklepie 24VDC.pl:

a)     Odbiór osobisty (płatność przy odbiorze)

b)     Płatność przy odbiorze (przesyłka „za pobraniem” zwiększa koszt dostawy o 4,70zł netto)

c)     Płatność przelewem, wpłata na konto firmy:
(zamówienie zostaje zrealizowane po wpłynięciu kwoty na konto) lub po przesłaniu potwierdzenia przelewu na adres e-mail sklep@24vdc.pl

 1. Zamówienia, dla których nie dokonano płatności w ciągu 14 dni od daty ich potwierdzenia zostają automatycznie anulowane.
 2. Klientowi lub osobie odpowiedzialnej za odbiór przesyłki z przedmiotem zamówienia zaleca się przy odbiorze kontrolę stanu opakowania. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia opakowania, naruszenia ciągłości taśmy zaleca się, aby Odbiorca sporządził protokół szkodowy (najlepiej uzupełnionego o fotografie uszkodzeń) oraz skontrolował zawartość paczki w obecności przedstawiciela firmy dostarczającej przesyłkę, który przesyłkę doręczył. Następnie, najlepiej gdy Klient lub Odbierający niezwłocznie skontaktował się z obsługą sklepu 24VDC.pl w tej sprawie.

 

§ 7. ODWOŁANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KUPUJĄCEGO

 1. Klient ma prawo odwołać zamówienie.
 2. W celu skutecznego odwołania zamówienia Klient zaleca się niezwłocznie powiadomić sklep 24VDC.pl o tym zamiarze telefonicznie lub e-mailem.

 

§ 8. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I SPOSÓB DOSTAWY

 1. Czas realizacji zamówienia złożonego w sklepie 24VDC.pl standardowo nie przekracza 1 dnia, a maksymalnie 2 dni roboczych dla towarów opisanych w sklepie jako "na magazynie" i dla zamówień złożonych do godziny 13:30 danego dnia roboczego.
 2. Czas realizacji zamówienia produktów oznaczonych w sklepie 24VDC.pl jako "na zamówienie" będzie każdorazowo i indywidualnie podany Klientowi przez pracownika sklepu.
 3. Zamówione towary poprzez sklep 24VDC.pl dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:
 • towar do odbioru osobistego w siedzibie firmy VDC Automatic w dni robocze w godzinach od 8:30 do 16:00
 • towar wysyłany:
 • firmą kurierską Kurier DHL,
 • firmą kurierską Kurier DHL „za pobraniem”
 • firmą kurierską Kurier DPD,
 • firmą kurierską Kurier DPD „za pobraniem”
 • towar wysyłany firmą kurierską wskazaną przez Klienta i na jego koszt (tylko w przypadku przedpłaty)
 • towar wysyłany Pocztą Polską – paczka pocztowa ekonomiczna
 • towar wysyłany Pocztą Polską – paczka pocztowa priorytet
 1. Sklep 24VDC.pl dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma dostępność produktu, czas kompletowania przesyłki oraz czas odbioru przesyłki przez firmę kurierską lub innego przewoźnika.
 2. Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
 3. Zaleca się sprawdzenia przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności najlepiej w obecności osoby ją dostarczającej.
 4. Sklep 24VDC.pl odpowiada za jakość wykonania usługi dostawy.

 

§ 9. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Sklep 24VDC.pl nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary. Gwarancji mogą w danym przypadku udzielić producenci towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. W związku z powyższym uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej lub w reklamie oraz we wskazanej przez gwaranta sieci serwisowej.
 2. Udzielenie gwarancji nie pozbawia Klienta prawa do dochodzenia wobec Sklep 24VDC.pl roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
 3. Sklep jest odpowiedzialny względem konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sklepu 24VDC.pl wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Sklep 24VDC.pl odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5563 kc. oraz za realizację dostawy towarów.

W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została konsumentowi wydana w stanie niezupełnym.

Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

Sklep 24VDC.pl nie jest odpowiedzialny względem konsumenta za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli zapewnień tych nie znała ani, oceniając rozsądnie, nie mogła znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 1. Sklep ponosi również odpowiedzialność w przypadku nieprawidłowego zamontowania i uruchomienia produktu, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub przez klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sklepu 24VDC.pl
 2. Sposoby rozwiązania reklamacji

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, chyba że sklep 24VDC.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep 24VDC.pl albo Sklep 24VDC.pl nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep 24VDC.pl usunięcia wady żądać wymiany na rzecz wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep 24VDC.pl

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

b) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

Sklep 24VDC.pl jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

Sklep 24VDC.pl może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, Sklep 24 VDC.pl może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 1. Zaleca się, aby Klient sklepu 24VDC.pl reklamujący towar lub usługę dostawy sporządził dowolny dokument reklamacyjny zawierający przynajmniej następujące informacje:
  1. kompletne dane adresowe Firmy i/lub osoby zgłaszającej reklamację (Nazwa firmy, adres, kod, miasto, imię, nazwisko, tel., e-mail)
  2. nazwa i numer dokumentu zakupu,
  3. opis uszkodzenia wraz z opisem towarzyszącej problemowi sytuacji (np. wielkość obciążenia elementu, temperatura elementu, itd.)
  4. opis roszczeń (np. naprawa, wymiana na nowy, zwrot kosztu towaru, itd.),
  5. podpis i pieczęć osoby składającej reklamację.
 2. Kopię dokumentów zaleca się umieścić w widocznym miejscu wewnątrz lub na zewnątrz opakowania najlepiej z reklamowanym towarem.
 3. Paczkę, Klient powinien przesłać e-mailem na adres sklep@24vdc.pl lub pocztą na adres ul. Milionowa 55, 93-113 Łódź.
 1. Reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego 24VDC.pl, Klient może składać wysyłając maila na adres: sklep@24vdc.pl lub pisemnie na adres: ul. Milionowa 55, 93-113 Łódź.
 1. Sklep 24VDC.pl poczyni starania, aby reklamacja była rozpatrzona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania uszkodzonego towaru lub zgłoszenia.
 2. Po rozpatrzeniu reklamacji, sklep 24VDC.pl ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji ostatecznie w formie pisemnej, na podany przez Klienta adres lub w sposób dogodny dla Klienta.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Gwarancja nie wyklucza, ani nie ogranicza uprawnień Kupującego w zakresie wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

§ 10. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY / ZWROTY

 1. Klient, który zawarł umowę sprzedaży na odległość ze sklepem 24VDC.pl ma prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych.
 2. Pod pojęciem umowy sprzedaży na odległość rozumie się sprzedaż za pomocą sklepu internetowego, e-maila, telefonicznie lub faxu.
 1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym klient lub osoba trzecia wskazana przez klienta inna niż dostawca otrzymała produkt.
 2. Natomiast w przypadku dostarczenia wielu produktów, które są częścią jednego zamówienia, a dostarczane są osobno, czas ten liczony jest od momentu dostarczenia ostatniego produktu.
 1. Aby Klient mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować o tym sklep 24VDC.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 2. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na stronie sklepu w zakładce Informacje – Zwroty towarów lub poniżej w niniejszym regulaminie, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep 24VDC.pl zwraca Klientom wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanych przez sklep 24VDC.pl), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep 24VDC został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności sklep 24VDC.pl dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesie Klient żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 2. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy umowy sprzedaży, umowy dostawy w którą Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, w których Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 4. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach w których Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy konsument musi poinformować:

VDC  Automatic s.c., ul. Milionowa 55, 93-113 Łódź, e-mail: sklep@24vdc.pl, tel. 42 237 14 43

 1. Klient zobowiązany jest do odesłania do sklepu 24 VDC.pl na adres VDC Automatic s.c., ul. Milionowa 55, 93-113 Łódź, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania sklepu o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany jest zachowany jeśli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Sklep 24VDC.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. W przypadku, gdy rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, wysokość tych kosztów przy sprzedaży na terytorium Polski szacowana jest maksymalnie na kwotę około 100 PLN.
 5. Produkty podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 6. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest ponieść koszty za usługi, które były mu świadczone do momentu odstąpienia od umowy, proporcjonalnie do czasu ich trwania.

Brak prawa odstąpienia od umowy oraz okoliczności, w których Klient traci prawo odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

h) zawartej w drodze aukcji publicznej;

i) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy przysługuje tylko Kupującemu, który jest konsumentem. Jednak i tak zazwyczaj sklep 24VDC.pl stosuje tą politykę również dla przedsiębiorców, ale bez zwrotów kosztów transportu.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: VDC Automatic s.c. , ul. Milionowa 55, 93-113 Łódź, e-mail: sklep@24vdc.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(ów)

………………………………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów)

………………………………………………………………………………………………………………

Informacje od Klienta (nieobowiązkowe np. nr faktury, forma zwrotu płatności lub inne)

………………………………………………………………….............................................................

Wyrażam zgodę na zwrot dokonanej płatności (przelewem: na rachunek bankowy – proszę podać numer konta bankowego) (*), (przekazem pocztowym) (*) lub (inny – proszę podać jaki) (*)

……………………………………………………………………………………………………………...

 

……………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

……………………………………………………

Data

(*)Niepotrzebne skreślić

 

§ 11. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Właściciel sklepu 24VDC.pl, jako Administrator danych osobowych serwisu, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. VDC Automatic s.c. zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 2. Administrator sklepu 24VDC.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych (w tym również adresów e-mail) użytkowników sklepu.
 3. W sklepie istnieje baza informacji o użytkownikach sklepu 24VDC.pl. Ich podanie jest dobrowolne i potrzebne do procesów rejestracyjnych w korzystaniu z serwisu.
 4. W panelu Klienta istnieje możliwość modyfikacji swoich danych osobowych. Usunięcie całkowite z bazy jest możliwe poprzez kontakt z obsługą sklepu.

Informacja o ochronie danych osobowych

VDC Automatic s.c. z siedzibą w Łodzi (94-047), przy al. Wyszyńskiego 68/34A („My” lub „VDC Automatic s.c.”), jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,

 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

 • w przypadku przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie limitu kredytowego w VDC Automatic s.c. przetwarzamy również dane zawarte w dokumentach finansowych.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,

 • realizacji obowiązków VDC Automatic s.c. przewidzianych prawem, w tym szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,

 • ochrony praw VDC Automatic s.c. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych VDC Automatic s.c. płatności (umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia), uzasadnionego interesu VDC Automatic s.c. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług VDC Automatic s.c. (marketing bezpośredni),

 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

VDC Automatic. s.c. może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotem, z którymi VDC Automatic s.c. ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzających dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków VDC Automatic s.c. przewidzianych prawem, ochrony praw VDC Automatic s.c. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu VDC Automatic s.c. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności VDC Automatic s.c. może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych, Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z VDC Automatic s.c. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby ochronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez VDC Automatic. s.c.

 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

VDC Automatic s.c. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywanie przez VDC Automatic. s.c. i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i VDC Automatic s.c..

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych, Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żadania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do uzyskania od VDC Automatic s.c. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. VDC Automatic s.c. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, VDC Automatic s.c. może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. ,

 2. sprostowania Danych osobowych: mają Pańśtwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

 3. usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a VDC Automatic s.c. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,

 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, VDC Automatic s.c. wskaże Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadająceym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez VDC Automatic s.c. oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi.

 6. Sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na VDC Automatic s.c. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych VDC Automatic s.c. pod adresem: Milionowa 55, 93-113 Łódź, tel: (+48) 42 237-14-43 lub pod adresem biuro@vdcautomatic.pl

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

§ 12. PRAWNY CHARAKTER INFORMACJI O TOWARZE I CENACH

1. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania zamówienia w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowane artykuły nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a prezentowane dane mają charakter informacyjny oraz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zamówienia i/lub zakupu określonej ilości konkretnego produktu.

 

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia zgodnie ze stanem faktycznym.
 2. Wszelkie przekazane dane personalne będą wykorzystywane w celu właściwej realizacji zamówienia, obsługi transakcji lub w przypadku wystąpienia okoliczności określonych obowiązującym prawem.
 3. VDC Automatic zapewnia poufność wszelkich danych przechowywanych w bazie.
 4. Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez VDC Automatic, zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami, a w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dn. 29.VII.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883).
 5. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez VDC Automatic z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Niniejszy regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.24vdc.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie go.
 6. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 7. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin http://www.24vdc.pl/pl/content/2-regulamin-sklepu. Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia lub poprzedni, gdy uzna go za mniej korzystny od aktualnego.
 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem, a sklepem 24 VDC.pl jest prawo polskie. Wszelkie spory związane ze świadczoną przez sklep 24VDC.pl sprzedażą będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww trybu i procedur rozstrzygania sporów. Więcej informacji pod adresem www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”

 

Łódź, dn. 05 czerwiec 2019r.

 

VDC Automatic Spółka Cywilna Paulina Ziółkowska, Danuta Michalska

ul. Milionowa 55, 93-113 Łódź
NIP: 7272774239
BDO: 000392085

tel. +48 42 237-14-43

tel. +48 533-545-150
e-mail: sklep@24vdc.pl lub biuro@vdcautomatic.pl